Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Telewizję Polską S.A. w portalu tvp.pl

Z dniem 21.10.2022r. weszły w życie zmiany do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Telewizję Polską S. A. w portalu tvp.pl. Regulamin ważny do 20.10.2021r. dostępny jest TUTAJ.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Telewizję Polską S. A. w portalu tvp.pl

I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: TVP – Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, o numerze NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 286 596 500,00 zł. Abonament RTV - opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych pobierane na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. w wysokości określonej rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry.

Cennik - wykaz wysokości opłat pobieranych za korzystanie z poszczególnych Usług zamieszczony na stronie internetowej dostępnej:

TUTAJ

Dostęp Cykliczny - dostęp Użytkownika do Pakietu SVOD uzyskany na podstawie wyrażenia przez niego zgody na Płatności Cykliczne lub do Strefy ABO w ramach abonamentu RTV.FAQ - zbiór często zadawanych przez Użytkownika pytań oraz udzielanych wskazówek dotyczących kwestii związanych z problemami technicznymi i organizacyjnymi mające na celu udzielenie pomocy Użytkownikowi Portalu zamieszczony na stronie internetowej pod adresem: TUTAJ


Integrator SMS - DA Mobile Sp. z o.o. z siedzibą ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000704753, NIP: 5252730019.Karta płatnicza - karta płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Konto Użytkownika – indywidualne konto Użytkownika znajdujące się na Portalu, zarejestrowane w sposób określony w punkcie V Regulaminu, umożliwiające dostęp do wybranych Usług. Materiał – każda treść udostępniana przez TVP w ramach Portalu w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł uzyskać do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym lub w formie nadania, w tym treści w postaci tekstowej, graficznej, fotograficznej, dźwiękowej, audiowizualnej. Newsletter – usługa polegająca na dostarczeniu Użytkownikowi informacji w formie wiadomości e-mail, na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Okres Rozliczeniowy – okres, na jaki Użytkownik uzyskuje Dostęp Cykliczny do Pakietu SVOD z tytułu dokonania jednej Płatności Cyklicznej lub dostęp do Strefy ABO w ramach abonamentu RTV lub dostęp do TVOD z tytułu dokonania jednej płatności jednorazowej. Operator płatności – PayPro S.A., z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ulicy Kanclerskiej 15, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, o numerze NIP 779-23-69-887 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości : 5 476 300,00 PLN. Pakiet SVOD – pakiet zawierający określoną listę Materiałów Audiowizualnych, zdefiniowany wybranym czasem trwania (np. 30 dni) oraz ceną ( np. 9,90 zł)TVOD – pojedynczy Materiał dostępny dla użytkownika końcowego za jednorazową opłatą zgodną z cennikiem. Płatność Cykliczna - płatność za kolejne Okresy Rozliczeniowe realizowana poprzez obciążenie Karty płatniczej na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika do czasu wyrażenia przez niego rezygnacji. Poczta Polska - Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13, KRS: 0000334972 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy kapitał zakładowy: 774.140.000, w całości wpłacony. Polityka prywatności – dokument opisujący sposób ochrony danych osobowych Użytkowników, zasady zbierania danych przy użyciu plików cookies i inne kwestie istotne dla prywatności w ramach Portalu, dostępna pod adresem: TUTAJ. Portal - każdy portal, serwis, platforma lub strona internetowa należące do TVP, w szczególności dostępne pod adresem www.tvp.pl, www.vod.tvp.pl. Regulamin - niniejszy regulamin oraz regulaminy szczegółowe dot. korzystania z poszczególnych Usług, o których mowa w pkt II ust. 5.Strefa ABO - strefa Portalu zawierająca Usługi, do których dostęp przysługuje wyłącznie Użytkownikowi, który ma aktywne Konto Użytkownika oraz uzyska dostęp w ramach abonamentu RTV w sposób określony w Regulaminie. Urządzenie - jakiekolwiek urządzenie elektroniczne dysponujące przeglądarką www umożliwiającą uruchomienie

Portalu. Usługi - dostarczanie treści cyfrowych, w szczególności Materiałów, w celu ich odtworzenia przy użyciu przeglądarki internetowej, oraz inne usługi świadczone drogą elektroniczną przez TVP w ramach Portalu, w szczególności usługi polegające na umożliwianiu dostępu do Materiałów, Konta Użytkownika, Newsletter lub inne. Użytkownik - każda osoba fizyczna korzystająca z Portalu.

II. Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez TVP w ramach Portalu.

2. W ramach Portalu świadczone są w szczególności następujące Usługi:

 1) Udostępnianie Materiałów bezpłatnie;

 2) Udostępnianie Materiałów płatnie; 

 a. Udostępnianie Materiałów w ramach Pakietu SVOD;

 b. Udostępnianie Materiałów w ramach Strefy ABO;

 c. Udostępnianie Materiałów w ramach TVOD;

3) Newsletter.

3. Wysokość opłat pobieranych za korzystanie z poszczególnych Usług naliczane są na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w wysokościach określonych w Cenniku.

4. Użytkownicy, którzy wykażą w sposób określony w pkt VII, że opłacają Abonament RTV lub zostali zwolnieni z obowiązku uiszczania Abonamentu RTV mogą uzyskać dostęp do Strefy ABO w ramach Abonamentu RTV.

5. Korzystanie z poszczególnych Usług może zostać objęte postanowieniami regulaminów szczegółowych. W takiej sytuacji korzystanie z Usługi uzależnione jest od akceptacji przez Użytkownika zarówno niniejszego regulaminu, jak i odpowiedniego regulaminu szczegółowego.

6. Korzystanie z poszczególnych Usług może być przez TVP ograniczone dla Użytkowników uzyskujących dostęp do sieci Internet spoza określonego terytorium.

7. W celu prawidłowego korzystania ze wszystkich usług w ramach portalu na dostępnych platformach i urządzaniach:

 1) na komputerach przenośnych lub stacjonarnych wymagane/y/a jest:

 a. łącze o przepustowości co najmniej 6 Mbit/s ,

 b. przeglądarka obsługująca standard HTML5, w szczególności: Google Chrome 72, Mozilla Firefox 60, Safari 10 , MS Edge 88.0.705.50, 

 c. system operacyjny w wersji co najmniej Windows 7

 d. włączenie obsługi technologii Java Script oraz tzw. „cookies”,

 e. włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych szyfrowanych (tzw. „SSL”),

 2) Na urządzeniach mobilnych – wymagane jest posiadanie urządzenia z systemem operacyjnym nie starszym niż iOS 13.0 lub Android 8.0.

 3) Na urządzeniach telewizyjnych – wymagane jest posiadanie urządzenia z systemem operacyjnym w wersji nie starszej niż AndroidTV 6.0, Tizen 4.0 lub WebOS 4.04.

8. W przypadku wątpliwości w zakresie technicznych możliwości korzystania z Usług, w szczególności ze względu na oprogramowanie zainstalowane na Urządzeniu Użytkownika, Użytkownik może uzyskać wyjaśnienia wysyłając wiadomość e-mail na adres: pomoc@tvp.pl lub skorzystać z informacji dotyczących funkcjonowania serwisu wskazanych TUTAJ

9. TVP świadczy Użytkownikowi Usługi w ramach Portalu na podstawie umowy zawieranej pomiędzy TVP a Użytkownikiem, na warunkach określonych niniejszym regulaminem. W czasie świadczenia Usług Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

11. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się:

1) przestrzegać zakazu dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym;

2) nie korzystać z Materiałów i innych elementów Portalu lub Portalu jako całości w jakikolwiek sposób wykraczający poza dozwolony Regulaminem;

3) nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci TVP oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usług lub ich składowych, a także samowolnej ingerencji w kształt lub treść stron internetowych Portalu, w szczególności zakazane jest:

 a. utrudnianie innym osobom korzystania z Portalu;

 b. obchodzenie jakichkolwiek zabezpieczeń technicznych, w szczególności ograniczających korzystanie z Usług Użytkownikom spoza określonego terytorium;

4) nie wykorzystywać Portalu w celu gromadzenia danych osobowych lub innych informacji dotyczących innych Użytkowników Portalu;

5) nie udostępniać oraz stosować odpowiednie środki, w celu uniemożliwienia osobom małoletnim dostępu do Materiałów, przeznaczonych dla osób pełnoletnich;

6) nie zapisywać Materiału z wykorzystaniem jakichkolwiek środków technicznych, ani zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Materiału, w całości bądź we fragmentach;

12. Korzystanie przez Użytkownika ze stron internetowych Portalu lub z Materiałów w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem, w szczególności ust. 11 powyżej, uzasadnia natychmiastowe zaprzestanie świadczenia Usług danemu Użytkownikowi.

13. TVP kwalifikuje i oznacza Materiały i inne przekazy wskazując kategorię wiekową Użytkowników, dla których są przeznaczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w taki sposób, aby Użytkownik mógł z łatwością zapoznać się z oznaczeniem zarówno w chwili wyboru Materiału, jak i w trakcie jego trwania, przy użyciu oznaczeń wskazanych TUTAJ. W szczególności Materiały zawierające treści o charakterze drastycznym, wulgarnym, erotycznym lub przemoc, oznaczane są jako przeznaczone dla osób pełnoletnich (oznaczenie: czerwony klucz). Jeżeli dany Materiał oznaczony jest jako przeznaczony dla osób pełnoletnich, korzystanie z niego jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o ukończeniu 18 lat. TVP może ograniczyć dostęp do materiałów przeznaczonych dla osób pełnoletnich lub wprowadzić funkcjonalność służącą do potwierdzenia pełnoletniości Użytkownika.

14. Niniejszy Regulamin obowiązuje również w przypadku korzystania przez Użytkownika z Usług za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne i odbiorniki telewizyjne.

III. Zasady udostępniania Materiałów

 

1. Wszelkie prawa do utworów stanowiących część Portalu w całości i we fragmentach, w szczególności do Materiałów i innych elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Portalu, są zastrzeżone na rzecz TVP.

2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Materiałów na zasadach i w czasie określonych w Regulaminie.

3. TVP nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Materiałów ani parametrów jakości odtworzenia danego Materiału w zakresie, w jakim są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy TVP a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od TVP, w tym od urządzania, na którym dany Materiał jest odtwarzany.

4. TVP zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Materiałów udostępnianych na Portalu.

5. TVP dostarcza Użytkownikowi Materiały bezpłatnie albo za opłatą. Uzyskanie dostępu do Materiału może być uzależnione od zapoznania się przez Użytkownika z przekazem handlowym.” 

 6. W przypadku Umowy zawartej na czas oznaczony (TVOD), bez cyklicznego odnawiania, Użytkownik uzyskuje dostęp do Materiału płatnego w wyniku zawarcia umowy na czas oznaczony – w zamian za dokonanie jednorazowej płatności uzyskuje dostęp na czas wskazany w informacjach towarzyszących procesowi zakupowemu (np.48h), po którego upływie dostęp zostaje zakończony.

7. W przypadku Umowy zawartej w ramach cyklicznie odnawialnych Umów na czas oznaczony (Pakiet SVOD, Strefa ABO), Użytkownik uzyskuje dostęp do Materiałów płatnych na czas oznaczony w zamian za dokonywanie okresowych Płatności Cyklicznych (subskrypcja) lub w ramach abonamentu RTV.

8.Będąc zalogowanym Użytkownik może odtwarzać jednocześnie nie więcej niż pięć Materiałów (sesje Wideo) i może być jednocześnie zalogowany na pięciu urządzeniach i przeglądarkach internetowych (sesje HTTP).

IV. Odstąpienie od umowy

1. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że przed upływem tego terminu TVP rozpoczęło spełnianie świadczenia dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, za wyraźną zgodą konsumenta i po poinformowaniu go przez TVP o utracie prawa odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli Użytkownik aktywował Kod Dostępu zgodnie z pkt III ust. 8 lub wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia na jego rzecz Usług w Strefie ABO.
2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej – mailem wysłanym na adres email - pomoc@tvp.pl lub w formie pisemnej na adres ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa. Użytkownik jest uprawniony do skorzystania z formularza odstąpienia, którego wzór jest dostępny TUTAJ.
3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy TVP zwróci Użytkownikowi uzyskaną od Użytkownika opłatę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

V. Konto Użytkownika


1. TVP umożliwia Użytkownikowi bezpłatną rejestrację indywidualnego Konta Użytkownika.

2. Konto Użytkownika może zarejestrować osoba, która ukończyła 16 lat.

3. Jeden Użytkownik może posiadać nie więcej niż jedno Konto w Serwisie.

4. Korzystanie z niektórych Usług wymaga zarejestrowania przez Użytkownika Konta Użytkownika. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może być wskazany na odpowiednich stronach Portalu lub w regulaminach szczególnych dotyczących danych Usług.

5. Wniosek o rejestrację Konta Użytkownika składa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronach internetowych Portalu, a w szczególności:

 1) podanie działającego adresu poczty elektronicznej;

 2) wybranie: nazwy wyświetlanej i hasła;

 3) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez TVP;

 4) oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami Polityki prywatności i akceptacją Regulaminu.

6. Rejestracja Konta Użytkownika następuje, w momencie potwierdzenia prawidłowego działania podanego przez Użytkownika adresu elektronicznego w wyniku połączenia się ze stroną Portalu przy pomocy adresu internetowego przesłanego na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

7. Po pozytywnym przejściu procesu rejestracji Użytkownik otrzymuje Konto Użytkownika, umożliwiające korzystanie z funkcjonalności Portalu. Korzystanie z niektórych usług świadczonych za pośrednictwem Portalu wymaga dokonania stosownej opłaty, zgodnie z Regulaminem i Cennikiem.

8. TVP nie odpowiada za szkody mogące powstać w wyniku utraty hasła lub udostępnienia go innym osobom lub jego przejęcia przez osoby trzecie, w przypadku kiedy nie ponosi winy za takie udostępnienie lub przejęcie.

9. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta Użytkownika poprzez zaznaczenie opcji „Usuń Konto”. Usunięcie Konta Użytkownika przez Użytkownika z przyczyn niedotyczących TVP nie uprawnia go do żądania zwrotu płatności za aktywowane już usługi będące w trakcie trwania.

VI. Dostęp Cykliczny

1. Użytkownik otrzymuje Dostęp Cykliczny w przypadku realizacji Płatności Cyklicznych do czasu wyrażenia przez niego rezygnacji.

2. Realizacja Płatności Cyklicznych możliwa jest tylko za pośrednictwem Operatora Płatności

3. Użytkownik może dokonać rezygnacji z Dostępu Cyklicznego w każdym momencie ze skutkiem na koniec trwającego Okresu Rozliczeniowego, korzystając ze swojego Konta Użytkownika. W przypadku rezygnacji z Dostępu Cyklicznego, oznaczającego jednoczesne cofnięcie zgody na realizację przyszłych Płatności Cyklicznych, Użytkownik otrzyma możliwość dokonania nowego wyboru sposobu dostępu do Pakietu SVOD na swoim Koncie Użytkownika po zakończeniu Okresu Rozliczeniowego, w którym zrezygnował z Płatności Cyklicznych.

4. Użytkownik, o ile nie zrezygnuje z Płatności Cyklicznych przed datą rozliczenia w danym Okresie Rozliczeniowym, upoważnia TVP do pobrania Płatności Cyklicznych za kolejny Okres Rozliczeniowy.

5. Po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na realizację Płatności Cyklicznych Użytkownik przekierowany jest na stronę Operatora Płatności, na której podaje dane dla celów dokonywania Płatności Cyklicznych.

6. Płatności Cykliczne za kolejne Okresy Rozliczeniowe zostaną pobrane za pośrednictwem metody płatniczej wskazanej przez Użytkownika w Koncie Użytkownika.

7. W razie braku środków na Karcie płatniczej podanej przez Użytkownika lub wystąpienia innej przyczyny uniemożliwiającej pobranie płatności za kolejny Okres Rozliczeniowy, Użytkownik traci dostęp do Pakietu SVOD z dniem zakończenia opłaconego Okresu Rozliczeniowego.

8. Zgoda Użytkownika na realizowanie Płatności Cyklicznych może wymagać jej odnowienia po upływie określonego terminu, o czym TVP będzie informowało Użytkownika zwracając się do niego z prośbą o ponowne wyrażenie zgody na realizację Płatności Cyklicznych.

9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem realizacja Płatności Cyklicznych przez Operatora Płatności odbywa się na podstawie regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora Płatności.  

10. Użytkownik w przypadku wyboru Dostępu Cyklicznego oraz wyrażania zgody na jego realizację może rozpocząć Dostęp Cykliczny.

11. Użytkownik otrzymuje Dostęp Cykliczny do Strefy ABO w ramach abonamentu RTV określonego w pkt VII do czasu wyrażenia przez niego rezygnacji. .

VII. Dostęp w ramach Abonamentu RTV


1. Użytkownik posiadający zarejestrowane Konto Użytkownika, który jest osobą fizyczną, posiadającą zarejestrowany odbiornik telewizyjny i opłacającą Abonament RTV lub zwolnioną z obowiązku uiszczania Abonamentu RTV może uzyskać dostęp do Strefy ABO, jeżeli wybierając rodzaj dostępu do Strefy ABO wybierze opcję "w ramach abonamentu RTV" oraz pozytywnie przejdzie weryfikację opłacania Abonamentu RTV.

2. Uzyskanie dostępu do Strefy ABO w ramach Abonamentu RTV wymaga podania w Koncie Użytkownika jego imienia i nazwiska oraz numeru abonenta, tj. ośmiu ostatnich cyfr indywidualnego rachunku do opłacania Abonamentu RTV przypisanego do danego Użytkownika oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Pocztę Polską w celu uzyskania dostępu do Strefy ABO w ramach Abonamentu RTV. Jeden numer abonenta Abonamentu RTV może być jednocześnie przypisany do jednego Konta Użytkownika.

3. Uzyskanie dostępu do Strefy ABO następuje w momencie potwierdzenia przez Pocztę Polską uiszczenia przez Użytkownika opłaty za Abonament RTV za miesiąc, w którym Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Pocztę Polską w celu uzyskania dostępu do Strefy ABO w ramach Abonamentu RTV oraz za miesiąc poprzedzający miesiąc wyrażenia tej zgody albo informacji o tym, że Użytkownik został zwolniony z obowiązku uiszczania opłat za Abonament RTV.

4. Dostęp do Strefy ABO jest aktywny przez 31 dni od dnia pozytywnej weryfikacji opłacenia przez Użytkownika Abonamentu RTV lub zwolnienia Użytkownika z płacenia Abonamentu RTV. Weryfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim przeprowadzana jest automatycznie raz w miesiącu i wymaga każdorazowego wyrażenia przez Użytkownika zgody. Jedynym skutkiem negatywnego wyniku weryfikacji jest zablokowanie dostępu do Strefy ABO (w szczególności Poczta Polska nie wykorzysta tego wyniku w ramach swojej działalność jako operatora wyznaczonego do poboru Abonamentu RTV).

5. Katalog Materiałów dostępnych w ramach Strefy ABO podlega zmianom.

VIII. Newsletter

1. Użytkownik może zgłosić chęć otrzymywania za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji na temat Portalu i innej, w szczególności telewizyjnej, działalności TVP.

2. Zgłoszenia chęci skorzystania z usługi Użytkownik dokonuje poprzez wpisanie swojego adresu poczty elektronicznej w formularzu dostępnym na stronie głównej Portalu oraz akceptację niniejszego Regulaminu i postanowień Polityki prywatności lub odpowiednie ustawienie preferencji w ramach Konta Użytkownika.

3. Udostępnienie adresu elektronicznego oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie Użytkownikowi przez TVP informacji handlowych pochodzących od TVP. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie Polityka prywatności, dostępnym na stronach Portalu.

4. Rezygnacja z usługi Newsletter wymaga połączenia się ze stroną TVP przy pomocy adresu internetowego znajdującego się na końcu każdej wiadomości przesyłanej w ramach wykonania usługi.

IX. Kontakt z TVP i reklamacje


1. Użytkownik może przekazać swoje opinie, uwagi oraz pytania dotyczące w szczególności programów TVP, Portalu, zasad udostępniania Materiałów, konkursów SMS oraz uwagi dotyczące ewentualnego naruszenia praw autorskich:

 1) przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego TUTAJ. W tym celu niezbędne jest podanie adresu poczty elektronicznej, imienia, nazwiska i kodu pocztowego Użytkownika w oraz akceptacja niniejszego regulaminu i postanowień Polityki prywatności;

 2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@tvp.pl;

 3) listownie, przesyłając wiadomość na adres TVP: Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa,

 4) telefonicznie pod numerem telefonu: (22) 547 44 50

2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać TVP za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@tvp.pl lub formularza kontaktowego, o którym mowa w ust. 1.

3. Zgłoszenie reklamacji, o której mowa w ust. 2, powinno zawierać przynajmniej:

 1) adres e-mail lub adres, na który należy kierować korespondencję do Użytkownika,

 2) opis przedmiotu reklamacji, w tym w szczególności, datę i godzinę zaistnienia problemu, tytuł Materiału, którego dotyczy problem, kwotę płatności oraz dane identyfikujące Użytkownika,

 3) adres e-mail podanego w Koncie Użytkownika - w przypadku reklamacji Usług dostępnych Pakiecie SVOD, Strefie ABO lub TVOD,

4. TVP udzieli odpowiedzi na reklamację zgłoszoną zgodnie z ust. 2 nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu jej otrzymania, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni.

5. TVP przekaże Użytkownikowi odpowiedź na reklamację zgodnie z ust. 4 na piśmie na papierze lub w ramach wiadomości e-mail na adres wskazany przez niego zgodnie z ust. 3 lit. a.

X. Ochrona danych osobowych

Ochronę danych osobowych Użytkowników, zasady zbierania danych przy użyciu plików cookies i inne kwestie istotne dla prywatności w ramach Portalu reguluje Polityka prywatności, dostępna na stronach internetowych Portalu pod adresem TUTAJ.

XI. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.

2. Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa tel. (22) 597-30-00 fax (22) 597-31-80 www.krrit.gov.pl

3. Niniejszy regulaminu wchodzi w życie z dniem 21 października 2022 r.

4. Regulamin może być zmieniany przez TVP na zasadach określonych poniżej. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu jego nowa wersja zostanie opublikowana w Portalu wraz ze wskazaniem daty jego wejścia w życie. Relacje pomiędzy TVP a Użytkownikiem reguluje regulamin obowiązujący w dniu zawarcia umowy o świadczenie danej Usługi do czasu zaakceptowania przez Użytkownika nowego Regulaminu. Skutki niezaakceptowania nowego Regulaminu każdorazowo określa TVP z uwzględnieniem charakteru wprowadzonych w Regulaminie zmian, o czym informuje Użytkownika wraz z publikacją nowego Regulaminu. Do zmian Cennika powyższe postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio. Zmiany Cennika nie wpływają na uprzednio uzyskany przez Użytkowników Dostęp do Materiałów odpłatnych.

5. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem stron Portalu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Jak kupować w serwisie?

  1. Wyszukaj interesujący Cię film lub odcinek serialu.
  2. Na stronie z wybranym materiałem wybierz płatność jednorazową za pomocą SMS lub przelewu.
  3. Po otrzymaniu kodu (przelew / karta -na stronie płatności w systemie DotPay; SMS - w wypadku płatności premium SMS) kliknij w link „Masz już kod? Aktywuj go!"
  4. W wywołanym oknie pop-up wpisz otrzymany kod. Gotowe!
Pamiętaj: na aktywację kodu masz 30 dni od momentu zakupu. 
Ważność każdej licencji to 24 godziny. Oznacza to, że odtworzony w ramach pakietu/kodu odcinek lub film możesz oglądać dowolną ilość razy w ciągu 24 godzin na jednym urządzeniu. Usunięcie plików cookie (ciasteczek) spowoduje utratę możliwości odtwarzania materiału.