Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Telewizję Polską S.A. w portalu tvp.pl

I. Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

TVP – Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, o numerze NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 286 596 500,00 zł.

Abonament RTV – opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych pobierane na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. w wysokości określonej rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry.

Forum dyskusyjne – usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi opublikowania swojej opinii na dany temat oraz prowadzenia dyskusji z innymi Użytkownikami na stronach Portalu.

Integrator SMS - Glide Investment sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Fryderyka Chopina nr 41 lok. 2, 20-023 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000651297, NIP: 113-292-42-79 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 5000,00 zł.

Kod Dostępu – ciąg znaków ustalany w celu umożliwienia Użytkownikowi autoryzowanego dostępu do dowolnego Materiału udostępnianego za opłatą, nabywany przez Użytkownika za pośrednictwem Integratora SMS lub Operatora płatności.

Materiał – każda treść udostępniana przez TVP w ramach Portalu w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł uzyskać do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym lub w formie nadania, w tym treści w postaci tekstowej, graficznej, fotograficznej, dźwiękowej, audiowizualnej.Newsletter – usługa polegająca na dostarczeniu Użytkownikowi informacji w formie wiadomości e-mail, na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

Operator płatności – Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, o numerze NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 4.000.000,00 PLN.

Polityka prywatności – dokument opisujący sposób ochrony danych osobowych Użytkowników, zasady zbierania danych przy użyciu plików cookies i inne kwestie istotne dla prywatności w ramach Portalu, dostępna pod adresem: https://vod.tvp.pl/page/polityka-prywatnosci,145484

Portal – każdy portal, serwis, platforma lub strona internetowa należące do TVP, w szczególności dostępne pod adresem www.tvp.pl, www.vod.tvp.pl

Profil, Twój Profil – usługa polegająca na utrzymywaniu indywidualnego konta Użytkownika.

Profil Strefa Widza – Profil Użytkownika posiadającego zarejestrowany odbiornik telewizyjny i opłacającego Abonament RTV, umożliwiający mu korzystanie z Portalu na określonych w Regulaminie zasadach preferencyjnych w stosunku do pozostałych Użytkowników.

Regulamin – niniejszy regulamin oraz regulaminy szczegółowe dot. korzystania z poszczególnych Usług, o którym mowa w pkt II ust. 5.

Urządzenie – jakiekolwiek urządzenie elektroniczne dysponujące przeglądarką www umożliwiającą uruchomienie Portalu.

Usługi – dostarczanie treści cyfrowych, w szczególności Materiałów, w celu ich odtworzenia przy użyciu przeglądarki internetowej, oraz inne usługi świadczone drogą elektroniczną przez TVP w ramach Portalu, w szczególności usługi polegające na umożliwianiu dostępu do Materiałów, Profil, Newsletter lub inne.

Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu.
II. Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez TVP w ramach Portalu.
2. W ramach Portalu świadczone są w szczególności następujące Usługi:
1) Udostępnianie Materiałów bez pobierania opłat bezpośrednio od Użytkowników;
2) Udostępnianie Materiałów za opłatą od otworzenia danego Materiału (Materiały płatne);
3) Newsletter;
4) Twój Profil;
5) Forum.
3. Wysokość opłat pobieranych za korzystanie z poszczególnych Usług naliczane są na zasadach określonych w punkcie IV poniżej w wysokościach określonych w cenniku zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: https://vod.tvp.pl/page/cennik,1653651
4. Użytkownicy, którzy wykażą w sposób określony w pkt V, że opłacają Abonament RTV mogą zostać zwolnieni z części opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 2 powyżej. Informacja o zwolnieniu z opłat jest zamieszczana każdorazowo w zakładce dot. sposobu płatności za dany Materiał (otwieranej w efekcie żądania przez przeglądarkę Użytkownika odtworzenia danego Materiału udostępnianego za opłatą).
5. Korzystanie z poszczególnych Usług może zostać objęte postanowieniami regulaminów szczegółowych. W takiej sytuacji korzystanie z Usługi uzależnione jest od akceptacji przez Użytkownika zarówno niniejszego regulaminu, jak i odpowiedniego regulaminu szczegółowego.
6. Korzystanie z poszczególnych Usług może być przez TVP ograniczone dla Użytkowników uzyskujących dostęp do sieci Internet spoza określonego terytorium.
7. W celu prawidłowego korzystania ze wszystkich Usług w ramach Portalu:
1) na komputerach przenośnych lub stacjonarnych wymagane/y/a jest:
a. łącze o przepustowości co najmniej 2 Mbit/s,
b. przeglądarka obsługująca standard HTML5, w szczególności: Google Chrome 34, Mozilla Firefox 30, Safari 5, Internet Explorer 9, MS Edge,
c. system operacyjny w wersji co najmniej Windows 7 , Ubuntu 13,
d. włączenie obsługi technologii Java Script oraz tzw. „cookies”,
e. w przypadku niektórych części Portalu, dla skorzystania z pełnej jego funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych szyfrowanych (tzw. „SSL”),
2) Na urządzeniach mobilnych – wymagane jest posiadanie urządzenia z systemem operacyjnym nie starszym niż iOS 7.0 lub Android 4.03.8. W przypadku wątpliwości w zakresie technicznych możliwości korzystania z Usług, w szczególności ze względu na oprogramowanie zainstalowane na Urządzeniu Użytkownika, Użytkownik może uzyskać wyjaśnienia wysyłając wiadomość e-mail na adres: pomoc@itvp.pl
9. TVP świadczy Użytkownikowi Usługi w ramach Portalu na podstawie umowy zawieranej pomiędzy TVP a Użytkownikiem, na warunkach określonych niniejszym regulaminem. W tym czasie świadczenia Usług Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
10. TVP wyraża wolę związania się umową świadczenia Usług z chwilą udostępnienia danej Usługi na stronach Portalu. Użytkownik wyraża wolę związania się umową świadczenia Usług z chwilą zażądania uruchomienia danej Usługi (lub ewentualnie w innej chwili określonej w Regulaminie szczegółowym dotyczącym tej Usługi), przy czym w przypadku Materiałów udostępnianych za opłatą do zawarcia umowy między TVP a Użytkownikiem dochodzi z chwilą zamówienia przez Użytkownika Kodu Dostępu. Warunkiem zawarcia umów o świadczeniu Usług jest zaakceptowanie Regulaminu, przy czym TVP może uzależnić korzystanie z danej Usługi od wyrażenia akceptacji Regulaminu w formie elektronicznej.
11. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się:
1) przestrzegać zakazu dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym;
2) nie korzystać z Materiałów i innych elementów Portalu lub Portalu jako całości w jakikolwiek sposób wykraczający poza dozwolony Regulaminem;
3) nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci TVP oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usług lub ich składowych, a także samowolnej ingerencji w kształt lub treść stron internetowych Portalu, w szczególności zakazane jest:
a. utrudnianie innym osobom korzystania z Portalu;
b. obchodzenie jakichkolwiek zabezpieczeń technicznych, w szczególności ograniczających korzystanie z Usług Użytkownikom spoza określonego terytorium;
4) nie wykorzystywać Portalu w celu gromadzenia danych osobowych lub innych informacji dotyczących innych Użytkowników Portalu;
5) nie udostępniać oraz stosować odpowiednie środki, w celu uniemożliwienia osobom małoletnim dostępu do Materiałów, przeznaczonych dla osób pełnoletnich;
6) nie zapisywać Materiału z wykorzystaniem jakichkolwiek środków technicznych, ani zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Materiału, w całości bądź we fragmentach;12. Korzystanie przez Użytkownika ze stron internetowych Portalu lub z Materiałów w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem, w szczególności ust. 11 powyżej, uzasadnia natychmiastowe zaprzestanie świadczenia Usług danemu Użytkownikowi.
13. TVP kwalifikuje i oznacza Materiały i inne przekazy wskazując kategorię wiekową Użytkowników, dla których są przeznaczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w taki sposób, aby Użytkownik mógł z łatwością zapoznać się z oznaczeniem zarówno w chwili wyboru Materiału, jak i w trakcie jego trwania, przy użyciu oznaczeń wskazanych pod adresem: https://vod.tvp.pl/page/legenda,22888812. W szczególności Materiały zawierające treści o charakterze drastycznym, wulgarnym, erotycznym lub przemoc, oznaczane są jako przeznaczone dla osób pełnoletnich (oznaczenie: czerwony klucz). Jeżeli dany Materiał oznaczony jest jako przeznaczony dla osób pełnoletnich, korzystanie z niego jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o ukończeniu 18 lat. TVP może ograniczyć dostęp do materiałów przeznaczonych dla osób pełnoletnich lub wprowadzić funkcjonalność służącą do potwierdzenia pełnoletniości Użytkownika.
III. Zasady udostępniania Materiałów

1. Wszelkie prawa do utworów stanowiących część Portalu w całości i we fragmentach, w szczególności do Materiałów i innych elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Portalu, są zastrzeżone na rzecz TVP.
2. Użytkownikowi jest uprawniony do korzystania z Materiałów na zasadach i w czasie określonych w Regulaminie.
3. TVP nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Materiałów ani parametrów jakości odtworzenia danego Materiału w zakresie, w jakim są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy TVP a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od TVP.
4. TVP zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Materiałów z oferty.
5. TVP dostarcza Użytkownikowi Materiały bez pobierania opłat bezpośrednio od Użytkowników lub za opłatą. W przypadku, kiedy TVP nie pobiera opłat bezpośrednio od Użytkowników, uzyskanie dostępu do Materiału może być uzależnione od zapoznania się przez Użytkownika z przekazem handlowym.
6. Użytkownik uzyskuje dostęp do Materiału płatnego:
1) po wprowadzeniu prawidłowego Kodu Dostępu lub
2) w przypadku wybranych Materiałów, po zalogowaniu się do Profilu Strefa Widza.
7. Użytkownik dokonuje zapłaty za odtworzenie Materiału płatnego przy użyciu Kodu Dostępu poprzez jego aktywację w sposób i w terminie określonym w ust. 9, w chwili żądania. Szczegółowe informacje na temat ceny Materiałów płatnych, dostępnych wartości Kodów Dostępu i długość okresu, przez jaki Użytkownik może odtwarzać Materiał lub Materiały korzystając z Kodu Dostępu od momentu jego otrzymania, określone są w cenniku zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: https://vod.tvp.pl/page/cennik,1653651
8. Użytkownik nabywa Kod Dostępu za pośrednictwem Operatora Płatności lub Integratora SMS w wyniku wniesienia opłaty. Dostarczenie Kodu Dostępu następuje na zasadach określonych Operatora Płatności lub Integratora SMS, w szczególności poprzez wysłanie go do Użytkownika przy wykorzystaniu krótkiej wiadomości tekstowej na podany przez niego numer telefonu lub wiadomości e-mail na podany przez niego adres e-mail.
9. Aktywacja Kodu Dostępu następuje poprzez wpisanie go w wyznaczonym miejscu na stronach Portalu, tj. w zakładce dot. sposobu płatności za dany Materiał (otwieranej w efekcie żądania przez przeglądarkę Użytkownika odtworzenia danego Materiału udostępnianego za opłatą) z chwilą zażądania uruchomienia danego Materiału przez Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki.10. W przypadku, gdy dla danego Urządzenia aktywny jest jeszcze aktywowany wcześniej Kod Dostępu, aktywacja nowego Kodu Dostępu nastąpi automatycznie w chwili zakończenia aktywności aktywowanego wcześniej Kodu Dostępu.
11. Kod Dostępu traci ważność i nie może być powtórnie użyty, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług, ani zwrotu opłaty wniesionej w celu jego uzyskania,
1) w chwili jego pierwszego wpisania w wyznaczonym miejscu na stronach Portalu;
2) jeżeli Użytkownik nie dokonał jego aktywacji w ciągu 30 dni od momentu jego zakupu.
12. Ryzyko utraty Kodu Dostępu w okresie pomiędzy jego uzyskaniem a aktywacją ponosi Użytkownik.
13. Po wpisaniu Kodu Dostępu Materiał może być odtwarzany wielokrotnie w ciągu 24 godzin od chwili wpisania Kodu Dostępu (z wyłączeniem Materiałów nadawanych na żywo, które mogą być odtwarzane wyłącznie w trakcie trwania transmisji) i wyłącznie na tym Urządzeniu, a w jego ramach wyłącznie w tej przeglądarce internetowej, na których dokonano wpisania Kodu Dostępu. Usunięcie plików cookies z przeglądarki, o której mowa w zdaniu poprzednim uniemożliwia dalsze korzystanie z Materiału.
IV. Odstąpienie od umowy

1. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że przed upływem tego terminu TVP rozpoczęło spełnianie świadczenia dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, za wyraźną zgodą konsumenta i po poinformowaniu go przez TVP o utracie prawa odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli Użytkownik aktywował Kod Dostępu zgodnie z pkt III ust. 9.
2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej – mailem wysłanym na adres email - pomoc@itvp.pl lub w formie pisemnej na adres ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa. Użytkownik jest uprawniony do skorzystania z formularza odstąpienia, którego wzór jest dostępny TUTAJ.
3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy TVP zwróci Użytkownikowi uzyskaną od użytkownika opłatę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
V. Twój Profil

1. TVP umożliwia Użytkownikowi bezpłatną rejestrację indywidualnego Profilu.
2. Korzystanie z niektórych Usług może wymagać zarejestrowania Profilu, w szczególności Profilu Strefa Widza, przez Użytkownika, co zostanie wskazane na odpowiednich stronach Portalu lub w regulaminach szczególnych dotyczących danych Usług.
3. Profil Strefa Widza może zarejestrować każdy Użytkownik posiadający Profil, który jest osobą fizyczną , posiadającą zarejestrowany odbiornik telewizyjny i opłacającą Abonament RTV (tj. Profilu Strefa Widza nie może zarejestrować osoba zwolniona z opłacania abonamentu).
4. Wniosek o rejestrację Profilu składa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronach internetowych Portalu, a w szczególności:
a. podanie działającego adresu poczty elektronicznej;
b. wybranie: nazwy wyświetlanej i hasła;
c. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w lit. a i b przez TVP;
d. akceptacja Regulaminu i postanowień Polityki prywatności;
przy rejestracji Profilu Strefa Widza dodatkowo:
e. podanie imienia i nazwiska Użytkownika;
f. podanie numeru abonenta Użytkownika, tj. ośmiu ostatnich cyfr indywidualnego rachunku do wpłat przypisanego do danych, o których mowa w lit. e;
g. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w lit. a,b,e i f oraz informacji na temat uiszczonego przez Użytkownika Abonamentu RTV przez TVP oraz Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13, KRS: 0000334972 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy kapitał zakładowy: 774.140.000, w całości wpłacony.
5. Rejestracja Profilu następuje, z zastrzeżeniem ust. 6, w momencie potwierdzenia prawidłowego działania podanego przez Użytkownika adresu elektronicznego w wyniku połączenia się ze stroną Portalu przy pomocy adresu internetowego przesłanego na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.
6. Rejestracja Profilu Strefa Widza następuje w momencie potwierdzenia przez Pocztę Polską S.A. opłacenia przez Użytkownika Abonamentu RTV za miesiące: bieżący albo bieżący i poprzedzający złożenie wniosku o rejestrację Profilu Strefa Widza oraz braku zaległości we wnoszeniu Abonamentu RTV za wcześniejsze okresy rozliczeniowe.
7. Profil Strefa Widza jest aktywny przez 31 dni od dnia pozytywnej weryfikacji opłacenia przez Użytkownika Abonamentu RTV. Weryfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim przeprowadzana jest automatycznie raz w miesiącu i wymaga każdorazowego wyrażenia przez Użytkownika zgody, o której mowa w ust. 5 lit. g powyżej. Jedynym skutkiem negatywnego wyniku weryfikacji jest dezaktywacja Profilu Strefa Widza (w szczególności Poczta Polska S.A. nie wykorzysta tego wyniku w ramach swojej działalność jako operatora wyznaczonego do poboru Abonamentu RTV).
8. TVP nie odpowiada za szkody mogące powstać w wyniku utraty hasła lub udostępnienia go innym osobom lub jego przejęcia przez osoby trzecie, w przypadku kiedy nie ponosi winy za takie udostępnienie lub przejęcie.
9. Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z usługi Twój Profil oraz usunięcia wprowadzonego przy rejestracji adresu poczty elektronicznej poprzez zaznaczenie opcji „Wyrejestruj się” w Profilu użytkownika.
VI. Newsletter

1. Użytkownik może zgłosić chęć otrzymywania za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji na temat Portalu i innej, w szczególności telewizyjnej, działalności TVP.
2. Zgłoszenia chęci skorzystania z usługi Użytkownik dokonuje poprzez wpisanie swojego adresu poczty elektronicznej w formularzu dostępnym na stronie głównej Portalu oraz akceptację niniejszego Regulaminu i postanowień Polityki prywatności lub odpowiednie ustawienie preferencji w ramach Profilu.
3. Udostępnienie adresu elektronicznego oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie Użytkownikowi przez TVP informacji handlowych pochodzących od TVP. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie Polityka prywatności, dostępnym na stronach Portalu.
4. Rezygnacja z usługi Newsletter wymaga połączenia się ze stroną TVP przy pomocy adresu internetowego znajdującego się na końcu każdej wiadomości przesyłanej w ramach wykonania usługi.
VII. Kontakt z TVP i reklamacje

1. Użytkownik może przekazać swoje opinie, uwagi oraz pytania dotyczące w szczególności programów TVP, Portalu, zasad udostępniania Materiałów, konkursów SMS oraz uwagi dotyczące ewentualnego naruszenia praw autorskich:
a. przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie: mojatelewizja.tvp.pl W tym celu niezbędne jest podanie adresu poczty elektronicznej, imienia, nazwiska i kodu pocztowego Użytkownika w oraz akceptacja niniejszego regulaminu i postanowień Polityki prywatności;
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@itvp.pl;
c. listownie, przesyłając wiadomość na adres TVP:
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17
00-999 Warszawa,
d. telefonicznie pod numerem telefonu: (22) 547 44 50
2. Wszelkie reklamacje, w szczególności z tytułu niedostarczenia Kodu Dostępu mimo dokonania płatności, nieprawidłowego przebiegu odtwarzania Materiałów, nieprawidłowości w funkcjonowaniu Kodu Dostępu po jego aktywacji oraz nieprawidłowości weryfikacji opłaconego Abonamentu RTV należy zgłaszać TVP za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@itvp.pl lub formularza kontaktowego, o którym mowa w ust. 1.
3. Zgłoszenie reklamacji, o której mowa w ust. 2, powinno zawierać przynajmniej:
a. adres e-mail lub adres, na który należy kierować korespondencję do Użytkownika,
b. opis przedmiotu reklamacji, w tym w szczególności Kod Dostępu, którego dotyczy reklamacja, datę i godzinę zaistnienia problemu, tytuł Materiału, którego dotyczy problem, numer telefonu, jeśli płatność była dokonana za pomocą SMS lub dane identyfikujące Użytkownika jako abonenta RTV, o których mowa w pkt V ust. 4 lit. e-f i datę wniesienia Abonamentu RTV.
4. TVP udzieli odpowiedzi na reklamację zgłoszoną zgodnie z ust. 2 nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu jej otrzymania, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni.
5. TVP przekaże Użytkownikowi odpowiedź na reklamację zgodnie z ust. 5 na piśmie na papierze lub w ramach wiadomości e-mail na adres wskazany przez niego zgodnie z ust. 4 lit. a.
VIII. Ochrona danych osobowych

1. Ochronę danych osobowych Użytkowników, zasady zbierania danych przy użyciu plików cookies i inne kwestie istotne dla prywatności w ramach Portalu reguluje Polityka prywatności, dostępna na stronach internetowych Portalu. Podając jakiekolwiek dane osobowe Użytkownik oświadcza, że ukończył 18 lat albo działa pod nadzorem i za zgodą opiekunów prawnych.
2. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez TVP za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. TVP może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników, dla celów świadczenia Usług, zgłaszania reklamacji, odstąpienia od umowy świadczenia Usług oraz komunikacji z Użytkownikami, którzy zgłosili reklamację lub złożyli oświadczeni o odstąpieniu od umowy świadczenia Usług.
3. Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych TVP. Każdy Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach korzystania z prawa do reklamacji usługi świadczonej za pośrednictwem Portalu, może się zwrócić bezpośrednio do TVP z prośbą o umożliwienie dostępu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia.
4. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek reklamacji zgłoszonych przez Użytkowników dane osobowe Użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez TVP w myśl art. 37 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.
5. TVP nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim. Dane, jakie TVP może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników Aplikacji. Ze względów technicznych TVP może powierzyć, w myśl art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania.
IX. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.
2. Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-30-00
fax (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl
3. Niniejszy regulaminu wchodzi w życie z dniem 25 maja 2017 r.
4. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu jego nowa wersja zostanie opublikowana w Portalu wraz ze wskazaniem daty jego wejścia w życie. Relacje pomiędzy TVP a Użytkownikiem reguluje regulamin obowiązujący w dniu zawarcia umowy o świadczenie danej Usługi.
5. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem stron Portalu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
Jak kupować w serwisie?

  1. Wyszukaj interesujący Cię film lub odcinek serialu.
  2. Na stronie z wybranym materiałem wybierz płatność jednorazową za pomocą SMS lub przelewu.
  3. Po otrzymaniu kodu (przelew / karta -na stronie płatności w systemie DotPay; SMS - w wypadku płatności premium SMS) kliknij w link „Masz już kod? Aktywuj go!"
  4. W wywołanym oknie pop-up wpisz otrzymany kod. Gotowe!
Pamiętaj: na aktywację kodu masz 30 dni od momentu zakupu. 
Ważność każdej licencji to 24 godziny. Oznacza to, że odtworzony w ramach pakietu/kodu odcinek lub film możesz oglądać dowolną ilość razy w ciągu 24 godzin na jednym urządzeniu. Usunięcie plików cookie (ciasteczek) spowoduje utratę możliwości odtwarzania materiału.